Toyohashi University of Technology
Communications & Signal Processing Laboratory

Address

C408
Toyohashi University of Technology
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi 441-8580, Japan.

Members

Staff

 • Keigo Takeuchi 

M2

 • Yuki Oba 
 • Yuta Kuwahara 
 • Yudai Sano 

M1

 • Takumi Ishikawa 
 • Tomoya Numazaki 
 • Yuichi Mukaidate 
 • Masao Yoshikawa 
 • Toshihiro Yoshida 

B4

 • Takuho Ouchi 
 • Junichiro Suzuki 
 • Akihide Nakagawa 
 • Sakyo Hashimoto 
 • Yuki Mouri 
Page Top