Achievements

Journal

 1. Ippei Takano, Daigo Furusu, Yosuke Watanabe, Masaya Tamura,gCavity Resonator Wireless Power Transfer in an Enclosed Space with Scatterers utilizing Metal Mesh,h IEICE Trans. Electron, vol. E100-C, no. 10, pp.841-849, Oct. 2017.
  http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e100-c_10_841
 2. Yasumasa Naka, Kyohei Yamamoto, Takuma Nakata, Masaya Tamura,gImprovement in Efficiency of Underwater Wireless Power Transfer with Electric Coupling,h IEICE Trans. Electron, vol. E100-C, no. 10, pp.850-857, Oct. 2017.
  http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e100-c_10_850
 3. Masaya Tamura, Yosuke Watanabe, Ippei Takano,gWaveguide-Mode Wireless Power Transfer in Shielded Space with Aperture Plane,h IEICE Electronics Express, ELEX, vol.14, No.8, pp.1-6, #20170195, Mar. 2017.
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/elex/14/8/14_14.20170195/_article
 4. Shosei Tomida, Kento Ichinose, Masaya Tamura,gDesign approach for bandpass filter using triple-mode stripline resonator,h IEICE Electronics Express, ELEX, vol.13, No.12, pp.1-6, #20160380, Jun. 2016.
  https://www.jstage.jst.go.jp/article/elex/13/12/13_13.20160380/_article
 5. Tao Yang, Masaya Tamura, Tatsuo Itoh, gCompact and high-performance low-temperature co-fired ceramic balun filter using the hybrid resonator and symmetric four-port network,h IET Journals. Microwaves, Antennas and Propagation, vol.6, No.2, pp.121-126, Jan. 2012.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6175200
 6. Masaya Tamura, Tao Yang, Tatsuo Itoh, gVery Compact and Low-profile LTCC Unbalanced-to-Balanced Filters with Hybrid Resonators,h IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. 59, no. 8, pp. 1925-1936, Aug. 2011.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5766066
 7. Masaya Tamura, Hiroshi Kagata, gAnalysis of Metal-Insulator-Metal Structure and Its Application to Sensor,h IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. 58, no. 12, part 2, pp. 3954-3960, Dec. 2010.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5613229
 8. Tao Yang, Masaya Tamura, Tatsuo Itoh, gSuper Compact Low-Temperature Co-Fired Ceramic Bandpass Filters Using the Hybrid Resonator,h IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. 58, no. 11, pp. 2896-2907, Nov. 2010.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5605641
 9. Masaya Tamura, Toshio Ishizaki, Mohammed Reza M. Hashemi, Tatsuo Itoh, gApproach of Metamaterial-based Quarter-wave Resonator and its Application to Very Compact LTCC Bandpass Filter,h IEICE Trans. Electron, vol. E93-C, no. 7, pp. 1078-1088, Jul. 2010.
  http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e93-c_7_1078
 10. Tao Yang, Masaya Tamura, Tatsuo Itoh, gCompact Hybrid Resonator With Series and Shunt Resonances Used in Miniaturized Filters and Balun Filters,h IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. 58, no. 2, pp. 390-402, Feb. 2010.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5398820
 11. Masaya Tamura, Toshio Ishizaki, Michael Hoft, gDesign and Analysis of Vertical Split Ring Resonator and its Application to Unbalanced-balanced Filter,h IEEE Trans. Microwave Theory and Techniques, vol. 58, no. 1, pp. 157-164, Jan. 2010.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5356155
 12. Michael Hoft, Masaya Tamura, Toshio Ishizaki, gSelf-Compensation of Alignment Tolerances for Couplings in LTCC Filters,h Frequenz - Journal of RF-Engineering and Telecommunications, vol. 62, no. 9-10, pp. 216-221, Sep. 2008.
  http://www.degruyter.com/dg/viewarticle/j$002ffreq.2008.62.9-10$002ffreq.2008.62.9-10.216$002ffreq.2008.62.9-10.216.xml

Conferences

 1. Masaya Tamura, Daigo Furusu, Ippei Takano, gWireless Power and Information Transfer in Closed Space utilizing Frequency Selected Surfaces,h in Proc. 2017 IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium, Honolulu, HI, Jun. 2017.
  http://ieeexplore.ieee.org/document/8058773/
 2. Ippei Takano, Daigo Furusu, Yousuke Watanabe, Masaya Tamura, gStudy on Cavity Resonator Wireless Power Transfer to Sensors in an Enclosed Space with Scatterers,h Proc. on 2017 IEEE MTT-S Int. Conf. on Microwaves for Intelligent Mobility, Nagoya, Japan, Mar. 2017, pp.1-4.
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7918861/
 3. Yasumasa Naka, Kyohei Yamamoto, Takuma Nakata, Masaya Tamura, Mitsuru Masuda, gVerification Efficiency of Electric Coupling Wireless Power Transfer in Water,h Proc. on 2017 IEEE MTT-S Int. Conf. on Microwaves for Intelligent Mobility, Nagoya, Japan, Mar. 2017, pp.1-4.
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7918862/
 4. Masaya Tamura, Kento Ichinose,gDual Band Filter with Quad-mode Stripline Resonator,h in Proc. of 46th European Microwave Conf., London, England, Oct. 2016, p.1-4.
  http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7824554/
 5. Yosuke Watanabe, Ippei Takano, Masaya Tamura,gBasic Study on Wireless Power Transfer in Shielded Space with Scatterers Based on Waveguide Theory,h 2015 Asian Wireless Power Transfer Workshop, New Taipei, Dec. 2015.
 6. Kyohei Yamamoto, Yasumasa Naka, Masaya Tamura,gExtraction of Complex Permittivity for Liquid Phase under RF High Power,h 2015 Asian Wireless Power Transfer Workshop, New Taipei, Dec. 2015.
 7. Masaya Tamura,gStudy on Transmission Zero of Filter with CRLH-TL Resonators consisting of Asymmetric Cells,h Proc. of Int. conference on Global Network for Innovative TEchnology, Dec. 2014, pp.197-201.
 8. Koji Sonoda, Takayuki Fujita, Kensuke Kanda, Kazusuke Maenaka, Hideaki Katsumura, Masaya Tamura, Hiroshi Kagata,gSPICE Modeling of Piezoelectric Energy Harvesting Device utilizing Stress Influence,h Proc. of IEEE The 2nd Int. Workshop on energy and Wireless Sensors, pp.1662-1664, Aug. 2013.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6682314
 9. Masaya Tamura, Hiroshi Kagata, gAnalysis of Plasmon Excited by Metal-Insulator-Metal Structure with Insulator Thickness of Hundreds of Nanometers,h in Proc. 2010 IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium, Digest, vol. 1, pp. 356-359, May. 2010.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5515132
 10. Toshio Ishizaki, Masaya Tamura, Catherine A. Allen, Tatsuo Itoh, gLeft-Handed Band Pass Filter Realized by Coupled Negative Order Resonators,h in Proc. 2008 IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium Digest, vol. 2, pp. 1107-1110, Jun. 2008.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4633250
 11. Michael Hoft, Masaya Tamura, Toshio Ishizaki, gSelf-compensation of alignment tolerances for series capacitors in LTCC Filters with stepped impedance resonators,h in Proc. German Microwave Conf., Mar. 2008.
 12. Masaya Tamura, Toshio Ishizaki, Michael Hoeft, Hidekazu Tamai, gNovel Vertical Split Ring Resonator Fabricated in LTCC,h 2007 IEEE Korea-Japan Microwave Conf., pp. 105-108, Nov. 2007.
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4402251
 13. Shigeaki Kawai, Shigeo Kawasaki, Takeshi Yamamoto, Yasuyuki Sakurai, Harunobu Seita, Katsutoshi Nakajima, Kyoji Kanazawa, Masaya Tamura, Toshio Ishizaki, Tamotsu Suda,gFabrication of a Proto-Type Active Integrated Antenna for a Compact and High-Power Phased Array Systemh Proc. of Int. Symposium on Ant. and Prop., pp.1278-1281, Aug. 2007

Technical Reports

 1. Yasumasa Naka, Kosuke Murai, Masaya Tamura, gDesign of coupler for high efficiency wireless power transfer under fresh water with electric coupling,h IEICE Tech. Rep., WPT2017-49, vol.117, no.318Cpp.27-31CNov. 2017.(Japanese)
 2. Ippei Takano, Daigo Furusu, Shinji Nimura, Masaya Tamura, gDesign and Prototyping of Differential Power Receiver for Cavity Resonance enabled Wireless Power Transfer,h IEICE Tech. Rep., WPT2017-45, vol.117, no.318Cpp.7-10CNov. 2017.(Japanese)
 3. Daigo Furusu, Ippei Takano, Shinji Nimura, Masaya Tamura, gProposal of Receiving Control System for Cavity Resonance Enabled Wireless Power Transfer,h IEICE Tech. Rep., WPT2017-44, vol.117, no.318Cpp.1-6CNov. 2017.(Japanese)
 4. Takuma NagaoCAtsushi FunayamaCMasaya TamuraCgQuadruple-mode cavity resonator aimed at compactness and high Q factorChIEICE Tech. Rep., MW2017-30, vol.117, no.104Cpp.49-54CJun. 2017.(Japanese)
 5. Takuma Nagao, Masaya Tamura, gQuadruple-mode cavity resonator aimed at compactness and high Q factor,h IEEE AP/MTT-S Midland Student Express 2017 Spring, S2-5, Nagoya, April 2017.
 6. Daigo Furusu, Masaya Tamura, gWireless Power and Information Transfer Utilizing Frequency Selected Surfaces,h IEEE AP/MTT-S Midland Student Express 2017 Spring, S2-6, Nagoya, April 2017.
 7. Shosei TomidaCYuichi MiyajiCMasaya TamuraCgDesign Method of Analog Cancellation Circuit Using Signal Inversion for In-Band Full-Duplex Wireless CommunicationChIEICE Tech. Rep., MW2016-196, vol.116, no.486Cpp.45-50CMar. 2017.(Japanese)
 8. Keita Satoh, Shosei TomidaCMasaya Tamura,gBasic study of multi-mode resonances using cylindrical substrate integrated waveguide,hIEICE Tech. Rep., WPT2016-154Cvol.116Cno.363Cpp.123-127CDec. 2016.(Japanese)
 9. Ippei TakanoCMasaya Tamura, gStudy on point-to-multipoint wireless power transfer technology in the enclosed space with scatterers,h IEEE AP/MTT-S Midland Student Express 2016 Spring, S3-4, Nagoya, April 2016.
 10. Shosei TomidaCMasaya Tamura, gEstablishment of Design Approach for Bandpass Filter using Triple-mode Stripline Resonator,h IEEE AP/MTT-S Midland Student Express 2016 Spring, S3-3, Nagoya, April 2016.
 11. Yosuke Watanabe, Masaya Tamura, Ippei Takano,gBasic Study on Wireless Power Transfer in Shielded Space with Scatterers Based on Cavity Resonator Theory,hIEICE Tech. Rep., WPT2015-75Cvol.115Cno.446Cpp.17-20CFeb. 2016.(Japanese)
 12. Masaya Tamura, Kyohei Yamamoto, Yasumasa Naka,gStudy on Extraction Method for Complex Permittivity of Liquid Phase under High Power RF,hIEICE Tech. Rep., WPT2015-65Cvol.115Cno.428Cpp.11-14CJan. 2016.(Japanese)
 13. Yosuke WatanabeCMasaya Tamura, gBasic study of efficiency improvement for wireless power transmission in closed space with scatterers,h IEEE AP/MTT-S Midland Student Express 2015 Spring, S4-1, Nagoya, April 2015.
 14. Masaya Tamura, Yusuke Kamiyama, Naoki SakaiCTakashi Ohira,gStudy on RF Measurement Method for Liquid Phase under High Power,hIEICE Tech. Rep., WPT2015-19Cvol.115Cno.3Cpp.97-102CApr. 2015.(Japanese)


Domestic Conferences

 1. Shinji NimuraCDaigo FurusuCIppei TakanoCMasaya TamuraC"Development of Cavity Resonance enabled Wireless Power Transfer System Independent on Receiving Position," Proc. IEICE Society Conf.'17Cno.B-21-22Cp.418CSep. 2017.
 2. Kosuke MuraiCYasumasa NakaCTakuma NakataCMasaya TamuraC"Clarification of 13.56-MHz Complex Permittivity Under High Electric Field for Fresh Water," Proc. IEICE Society Conf.'17Cno.B-21-20Cp.416CSep. 2017.
 3. Daigo FurusuCIppei TakanoCShinji NimuraCMasaya TamuraC"Design of Differential Power Receiver for Cavity Resonance enabled Wireless Power Transfer," Proc. IEICE Society Conf.'17Cno.B-21-23Cp.419CSep. 2017.
 4. Shosei TomidaCYuichi MiyajiCMasaya TamuraC"Analog Variable Amplitude Phase Shifter with 90‹ Hybrid Coupler," Proc. IEICE Society Conf.'17Cno.C-2-10Cp.18CSep. 2017.
 5. Daigo FurusuCIppei TakanoCYosuke WatanabeCMasaya TamuraCWireless Power and Information Transfer utilizing Frequency Selected Surfaces," Proc. IEICE Gen. Conf.'17Cno.B-21-6Cp.561CMar. 2017.
 6. Ippei Takano, Yosuke WatanabeCMasaya Tamura, "Study on Multipoint Wireless Power Transfer Method in the Enclosed Space," Proc. IEICE Society Conf.'16, no.B-21-27, p.485, Sep. 2016.
 7. Atsushi FunayamaCMasaya Tamura, "Design of Dual Band BPF Using DoubleHairpin Resonator," Proc. IEICE Society Conf.'16, no.C-2-31, p.41, Sep. 2016.
 8. Kyohei Yamamoto, Yasumasa Naka, Kazuki AraiCMasaya Tamura, "Prototype Model of Charging System for AUV by Underwater WPT," Proc. IEICE Gen. Conf.'16, no.BS-8-1, p.S-31, March 2016.
 9. Keita Satoh, Yuuki Aoyagi, Takashi OhiraCMasaya Tamura, "Development of High Power M-derived Filter," Proc. IEICE Gen. Conf.'16, no.B-21-29, p.700, March 2016.
 10. Astushi FunayamaCMasaya Tamura, "Basic Study on Design of Dual-band Bandpass Filter," Proc. IEICE Gen. Conf.'16, no.C-2-63, p.92, March 2016.
 11. Yasumasa Naka, Kyohei YamamotoCMasaya Tamura, "Verification Accuracy in Measurement System of Complex Permittivity Utilizing Complex Voltage," Proc. IEICE Gen. Conf.'16, no.B-21-11, p.623, March 2016.

Lectures

 1. 25-minute talkCgWireless Power and Information Transfer with Reduced Leakage for Sensors in Equipment and FacilitiesChIEICE Society Conf.'17Cno.BI-2-7Cp.SS55-56CSep. 2017.
 2. 45-minute talk, gWireless Power and Information Transfer in Closed area,h WiPoT WG3, Jan. 2017.
 3. 40-minute talk, gExtraction Method for Complex Permittivity of Liquid Phase under High Power RF,h 3rd WiPoT symposium, Oct. 2015.
 4. 40-minute talk, gBasic Study on Bandpass Filters using Hybridmode Resonator,h Memorial Lecture, IEICE technical report. Microwaves, Mar. 2012.
 5. 40-minute talk, gDesign of Unbalanced-Balanced Filter Using Hybrid Resonators Based on CRLH-TL Concept,h Microwave Workshops & Exhibition, Nov. 2013.
 6. 20-minute talk, gCompact and Low-Profile LTCC Unbalanced-to-Balanced Filters with Hybrid Resonators,h Special Talk, IEICE technical report. Microwaves, Mar. 2012.
 7. Hour lecture, Workshop on Metamaterials, Dec. 2009.
 8. 20-minute talk, Young Engineer Meeting, Dec. 2008.

Patents

 1. Masaya Tamura, Hiroshi Kagata, and Hiroshi Hashimotodani, J.P. Patent 5938585.
 2. Hidenori KatsumuraAHiroshi KagataAMasaya TamuraAKouichi HasegawaAHajime KurikumaAJ.P. Patent 5934926.
 3. Masaya Tamura, Hiroshi Kagata, Hiroaki Oka, and Susumu Fukushima, J.P. Patent 5810267.
 4. Masaya Tamura and Hiroshi Kagata, J.P. Patent 5633510.
 5. Masaya Tamura, J.P. Patent 5387572, Oct. 18, 2013.
 6. Masaya Tamura and Toshio Ishizaki, gLeft-handed filter for use in mobile phone provided with wide band and improved propagation characteristics,h U.S.Patent 8334733B2.
 7. Toshio Ishizaki and Masaya Tamura, gResonator and filter using the same,h U.S.Patent 8248190B2.
 8. Masaya Tamura and Toshio Ishizaki, J.P. Patent 5061794, Aug. 17, 2012.
 9. Masaya Tamura and Toshio Ishizaki, J.P. Patent 5045349, Jul. 27, 2012.
 10. Toshio Ishizaki and Masaya Tamura, gTransmission line resonator, high-frequency filter using the same, high-frequency module, and radio device,h U.S.Patent 8222975B2.
 11. Masaya Tamura, Hiroshi Kagata, and Hiroaki Oka, WO2011/142118.
 12. Masaya Tamura, gComposite filter comprising a surface acoustic wave filter and an LC filter,h U.S.Patent 7876178B2.
 13. Masaya Tamura and Yoshikuni Fujihashi, gAntenna Switch Module,hU.S.Patent 7528678B2.

Awards
 • Ippei Takano; 2017 Asian Wireless Power Transfer Workshop Best Student Award, Dec. 2017
 • Shosei Tomida; Midland Student Express 2016 Spring Student Award, May. 2016
 • Masaya Tamura; 2015 IEEE MTT-S Outstanding Young Engineer Award, May. 2015
 • Electromagnetic Wave Engineering Laboratory; MWE2014 University Exhibition Outstanding Award, Dec. 2014
 • Masaya Tamura; 2013 IEEE Kansai Medal, Jan. 2013
 • Masaya Tamura; 2012 IEEE MTT-S Japan Young Engineer Award, Nov. 2012
 • Masaya Tamura; 2012 Michiyuki Uenohara Memorial Award, Nov. 2012

 • @@
  Societies
 • IEEE (Senior member)
 • IEICE (Senior member)

 • Activities
 • 2015 to IEICE Technical Committee on Wireless Power Transfer@Secretary
 • Dec. 2013 IEEE AP-S Kansai Chapter and MTT-S Kansai Chapter Young Engineers' Technical Meeting 2013@Chair
 • Aug. 2013 MEXT NISTEP Science and Technology Trends Center@Researcher (up to the present)
 • Jun. 2013 IEEE MTT-S Kansai Chapter 6th Microwave English Meeting@Chair
 • Dec. 2012 IEEE AP-S Kansai Chapter and MTT-S Kansai Chapter Young Engineers' Technical Meeting 2012@Chair
 • Jun. 2012 IEEE MTT-S Kansai Chapter 5th Microwave English Meeting Chair
 • 2012 to 2013 @IEEE MTT-S Kansai Chapter Young Engineer Committee Chair • To The Top