Toyohashi University of Technology
Communications & Signal Processing Laboratory

Address

C408
Toyohashi University of Technology
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi 441-8580, Japan.

Members

Staff

 • Keigo Takeuchi 

M2

 • Takuro Ogawa 
 • Taisuke Tane 
 • Kazuma Hamada 
 • Karin Fujita 
 • Yamato Mikami 
 • Yuki Yasuno 

M1

 • Ishin Iwaguma 
 • Tatsumi Ikeno 
 • Kosuke Takai 
 • Rouma Takatsu 

B4

 • Ryoma Konishi 
 • Satoshi Fujii 
 • Ayaka Yamauchi 
Page Top